ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 1: กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลของผู้ใช้งานผ่านหน้าจอข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วนทุกช่อง

ขั้นตอนที่ 2: ขอสิทธิ์เข้าใช้ระบบงาน เลือกระบบงานที่ต้องการใช้งานอย่างน้อย 1 ระบบงาน เลือกสิทธิการเป็นตัวแทนนิติบุคคลและกรอกรายละเอียดของนิติบุคคล (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 3: รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบริการ ระบบงานพันธบัตร กรอกข้อมูลของผู้ใช้งานเพิ่มเติมสำหรับแต่ละระบบงาน รวมถึงรายละเอียดการเป็นตัวแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบรายละเอียดคำขอใช้บริการ ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง ระบบจะแจ้งถีงการจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่ระบบต้องการ

ขั้นตอนที่ 5: ยืนยันการลงทะเบียน ผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลตอบรับการลงทะเบียน ภายในอีเมลจะมีลิงก์เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานและนำผู้ใช้งานไปสู้ขั้นตอนการนำส่งเอกสารต่อไป

ขั้นตอนที่ 6: จัดเตรียมเอกสารประกอบคำขอใช้บริการ ผู้ใช้งานพิมพ์เอกสารพร้อมทั้งให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นรับรอง จากนั้นส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมทั้งเอกาสารที่จำเป็นอื่นๆ มายังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

*พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ภายใน 10 วันทำการ โดยขอให้ระบุว่า "ใช้สำหรับลงทะเบียนใช้งานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT SecureNET)"

*ในกรณีที่มีการเปลียนชื่อ-นามสกุล จะต้องแนบใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลหรือเอกสาร ใบสำคัญต่างๆ เช่น ทะเบียนสมรส พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และกรณีเป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ใช้งานสามารถนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่

ทีมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์)
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 2 โซน 4
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2283-5666
โทรสาร 0-2280-0449 หรือ 0-2280-0626

หากมิได้ส่งเอกสารภายใน 10 วันทำการ ระบบจะทำการยกเลิกข้อมูลการสมัคร และผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการสมัครขอใช้บริการใหม่อีกครั้ง เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการแล้ว จะแจ้งผลการลงทะเบียนสมัครใช้บริการให้ทราบทางอีเมลของผู้ใช้งานที่ระบุไว้ภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

<Title> ×

<content>